Czas realizacji:
III.2014IV.2016. Projekt podzielony jest na 3 działy: Zarządzanie, Badania, Informacja i promocja.

Zakres geograficzny:
Szurpiły, Skomack Wielki.W okol.Wwy odbędzie się międzynarodowa konferencja kończąca projekt,wystawa wieńc ząca projektSzurpiły, Ełk,Wwa i Borre w Norwegii.

Grupy docelowe:
mieszkańcy gmin Jeleniewo i Stare Juchy,konserwatorzy,archeolodzy,historycy,turyści, zwiedzający Mazury i Suwalszczyznę, Warszawę oraz płd-zach Norwegię.

Produkty projektu:
publikacja polang, omawiająca wyniki badań, multimedialne modele 2 kompleksów osadniczych, zamieszczone na str.intern: gmin,powiatu,uczestników projektu, planszowa wystawa objazdowa ukazująca prace badawcze i ich rezultaty, projekt ścieżki edukacyjnej (archeolprzyrod) dla władz gminy Stare Juchy.

Projekt wpisuje się w promowanie różnorodności kulturowej i uwzględnia wielokulturową historię Polski; odzwierciedla zasady niedyskryminacji i tolerancji.

Projekt polega na przeprowadzeniu wspólnych, polskonorweskich badań z zakresu konserwacji zapobiegawczej na dwóch wielokulturowych kompleksach osadniczych północnowschodniej Polski, plemion bałtyjskich (pruskich/jaćwieskich), grodami w Szurpiłach, gm. Jeleniewo (siedzibie wodza Sjurpy) i w Skomacku Wielkim, gm. Starej Juchy (siedzibie wodza Skomanda). Partnerami projektu są Rada Regionalna Vest Agder (Norwegia), reprezentowana przez Wydział Ochrony Zabytków oraz Centrum Historyczne Midgard, Borre (Norwegia).

Jest to pierwszy w Polsce przykład realizacji interdyscyplinarnego projektu konserwatorskiego, gdzie priorytetem rozpoznania i oceny zasobów dziedzictwa archeologicznego są badania nieinwazyjne i środowiskowe.

Jednym z celów projektu jest rekonstrukcja krajobrazu kulturowego dwóch zespołów osadniczych północnowschodniej Polski oraz poznanie relacji pomiędzy społecznościami zamieszkującymi ten obszar w przeszłości, a ulegającym przeobrażeniom środowiskiem przyrodniczym. Zostaną zastosowane najnowocześniejsze metody badawcze z zakresu archeologii i nauk środowiskowych, m.in. geologia, geomorfologia, sedymentologia, paleoekologia, geofizyka i geochemia. Końcowym efektem będzie wieloaspektowa rekonstrukcja krajobrazu kulturowego wytypowanych ośrodków, ich zasięgu, funkcji, chronologii oraz przynależności kulturowej, oraz stanu zachowania. Działania te służyć będą stworzeniu modelu postępowania konserwatorskiego w celu jak najlepszej ochrony dziedzictwa archeologicznego, jego popularyzacji wśród społeczności lokalnej, oraz promocji turystyki historycznej.

Model ten będzie stanowił punkt odniesienia przy badaniu podobnych, wielokulturowych struktur osadniczych w Polsce i nie tylko.
Rozpoznanie stanowisk pozwoli społ.lokalnym Mazur i Suwalszczyzny na zbudowanie wokół obydwu kompleksów arch.produktów turystycznych, związanych ze zwiedzaniem siedzib znanych ze źr.histor.wodzów plemion bałtyjskich.Pozwoli zaktywizować społ. lokalne i stworzyć możliwości wdrażania oraz sprzedaży prod. z zak. przemysłów kultury i kreatywnych.