Projekt Archeologia Jaćwieży

Projekt stanowi pierwszy w Polsce przykład realizacji projektów konserwatorskich z zakresu zarządzania dziedzictwem archeologicznym, w  którym jako priorytetowe stosowane są metody nieinwazyjne rozpoznawania stanu i oceny zasobów dziedzictwa archeologicznego obiektów i warstw archeologicznych, stanowiących świadectwo wielowiekowej obecności i działalności człowieka na danym terenie.

Istotą projektu jest stosowanie w sposób kompleksowy (dopełniający się) takich technik jak archeologia lotnicza, badania geofizyczne i przyrodnicze, zastosowanie innowacyjnych narzędzi teleinformatycznych w określaniu zasięgu i stanu zachowania dziedzictwa archeologicznego.

Projekt ma istotne znaczenia dla PMA oraz Partnera Norweskiego: w różnych warunkach geograficznych będzie mógł zastosować innowacyjne metody badawcze. Będą one finansowane ze środków EOG oraz środków organizatora Wnioskodawcy.

Rozpoznanie zasięgu oraz chronologii i struktury stanowisk pozwoli społecznościom lokalnym Suwalszczyzny i Mazur na zbudowanie wokół kompleksów archeologicznych w Szurpiłach i Skomacku Wielkim produktów turystycznych, związanych ze zwiedzaniem siedzib wodzów plemion bałtyjskich.

Pozwoli zaktywizować społeczności lokalne wokół idei tego produktu i stworzy możliwości wdrażania oraz sprzedaży produktów z zakresu przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych.

Stanowi istotny punkt odniesienia dla innych projektów publicznych w północnowschodniej Polsce. Wpisuje się bowiem wprost w takie działania strategiczne jak: Europejska Agenda, Kultura w dobie globalizacji świata, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Program rozwoju kultury województwa podlaskiego do roku 2020 i Strategia Rozwoju Województwa WM do roku 2020.

Partnerzy projektu

EEA GRANTS

Fundator projektu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mecenas projektu

Foundation of Diversity in Culture and Art

Mecenas projektu

Sejmik Województwa Mazowieckiego

Mecenas projektu

Państwowe Muzeum Archeologiczne

Wykonawca projektu