W 2020 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu w ramach umowy Nr 2583/20/FPK/NID:

Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKiDN – „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych” we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest archeologiczna rekonstrukcja jaćwieskich ośrodków grodowych we wczesnym średniowieczu. Bazę źródłową pracy stanowią wczesnośredniowieczne materiały archeologiczne z badań archiwalnych i współczesnych, pochodzące ze stanowisk zespołów osadniczych w Szurpiłach i Konikowie. Wyniki analizy tych źródeł zostaną uzupełnione obserwacjami oraz danymi przygotowanymi przez specjalistów nauk przyrodniczych. Zdefiniowane systemy osadnicze ośrodków grodowych w Szurpiłach i Konikowie zostaną skonfrontowane ze wszystkimi dostępnymi źródłami archeologicznymi i historycznymi. Opracowanie zawierać będzie pełny katalog stanowisk wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych w Szurpiłach i Konikowie oraz bogaty materiał ilustracyjny. Planowane jest opublikowanie opracowania w serii „Seminarium Bałtyjskie”, wydawanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne, cieszącej się dużym uznaniem wśród archeologów bałtyjskich z Polski i zagranicy. Efektem projektu będzie książka wydana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne i Wydział Archeologii UW autorstwa Marcina Engela zatytułowana „Jaćwieskie ośrodki grodowe”. Wydawnictwo ukaże się drukiem w grudniu 2020 r.