Warsztaty

W dn. 9–16.08.2014 r. odbyły się warsztaty terenowe z udziałem przedstawicieli partnerów norweskich (Frans-Arne Stylegar, Martin Gollwitzer, Yvonne Willumsen z Kristiansand i Kjartan Fønstelien z Borre). Strona polska przedstawiła multimedialną prezentację założeń projektu oraz dotychczasowych etapów jego realizacji, a potem uczestnicy warsztatów zwiedzali kompleksy osadnicze w Szurpiłach i Skomacku Wielkim. W Skomacku Wielkim trwały badania wykopaliskowe – zaprezentowano przekop przez wał grodziska oraz obiekty i nawarstwienia na osadzie, a także zabytki ruchome pozyskane w trakcie badań. Przy tej okazji dyskutowano na temat metodyki badań wykopaliskowych w Polsce i w Norwegii, wymieniając doświadczenia. W trakcie warsztatów zwiedzano też inne stanowiska archeologiczne w okolicy Szurpił i Skomacka Wielkiego (grodziska jaćwieskie w Jeglińcu, Rogalach i Talusach, cmentarzysko w Szwajcarii pod Suwałkami), przy czym partnerów norweskich szczególnie zainteresowały grodziska – metody ich badań (w tym nieinwazyjnych), funkcje, kwestia datowania. W tej dziedzinie chcieliby skorzystać z polskich doświadczeń. Istotnym elementem warsztatów były dyskusje i wymiana doświadczeń na temat różnych form popularyzacji archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Partnerzy norwescy mają w tych działaniach ogromne doświadczenie, co jest bardzo cenne i pomocne z punktu widzenia realizacji projektu. Istotnym tematem była kwestia ochrony dziedzictwa archeologicznego w obu krajach, zasady konserwatorstwa archeologicznego i struktury służb konserwatorskich. Kolejnym elementem warsztatów było zwiedzanie wystaw archeologicznych (Warszawa, Suwałki) i historycznych (Tykocin, Warszawa) oraz dyskusja na temat form wystawiennictwa i prezentacji eksponatów. Ważnym elementem dyskusji była planowana w projekcie wystawa. Warsztaty były też okazją do zaprezentowania różnorodności kulturowej regionów Suwalszczyzny i Mazur, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie (dziedzictwo dawnych mieszkańców – plemion pruskich i jaćwieskich, dziedzictwo dawnych Prus Wschodnich na Mazurach, mniejszość litewska i białoruska na Suwalszczyźnie, wsie staroobrzędowców na Suwalszczyźnie).