Badania
Prospekcja terenowa połączona z planigrafią zabytków na terenie zespołów osadniczych w Skomacku Wielkim (Ostrowiu) i Szurpiłach została wykonana pod kierunkiem M. Kamińskiego przy udziale konsultantów – archeologów z Państwowego Muzeum Archeologicznego: dr. M. Engela i C. Sobczaka. Badanie przeprowadzono wczesną wiosną 2014 r. przy użyciu detektorów metalu, zastosowanych zgodnie z wymogami nieinwazyjnego rozpoznania. Prospekcję wykonano jedynie w obrębie stropowej warstwy humusu bez naruszania nawarstwień kulturowych. Trójwymiarową lokalizację odkrywanych podczas badań powierzchniowych artefaktów, w układzie współrzędnych PUWG 1992, z dokładnością do 1 cm wykonał M. Jaworski. Odkryte zabytki zostały wstępnie oczyszczone, opatrzone metryczkami i przekazane do konserwacji w PMA.Na terenie zespołu osadniczego w Skomacku Wielkim (Ostrowiu) prospekcja koncentrowała się na Górze Grodzisko, na terenie położonym u jej stóp oraz na wzniesieniach leżących w jej okolicy i objęła obszar 18 h. Łącznie znaleziono ponad 1000 przedmiotów metalowych, z których po konsultacjach wydzielono 55 zabytków archeologicznych datowanych na okres wędrówek ludów, wczesne średniowiecze i czasy nowożytne.Na terenie zespołu osadniczego w Szurpiłach rozpoznanie koncentrowało się na Górze Zamkowej, u jej wschodnich i zachodnich podnóży, na Górze Kościelnej i Cmentarnej oraz na tzw. Mosiężysku i objęło obszar ok. 15 hektarów. Znaleziono ponad 400 przedmiotów, z których wydzielono 234 zabytki archeologiczne w większości datowane na okres wczesnego średniowiecza i na okres wpływów rzymskich.