Badania

W ramach realizacji projektu „Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego „Archeologia Jaćwieży”” na obszarze zespołów osadniczych w Skomacku Wielkim (Ostrów) i Szurpiłach zostały wykonane pomiary geodezyjne. Prace prowadzone pod kierunkiem M. Jaworskiego polegały na:

  • wykonaniu osnowy pomiarowej dla zespołu osadniczego w Skomacku Wielkim (Ostrowiu),
  • uzupełnieniu osnowy pomiarowej dla zespołu osadniczego w Szurpiłach,
  • wykonaniu pomiarów w trakcie planigrafii na terenie obydwu zespołów,
  • wykonaniu siatki pomiarowej do prac geofizycznych na terenie obydwu zespołów,
  • wykonaniu osnowy dla prac geomorfologicznych w Skomacku Wielkim (Ostrowiu),
  • wykonaniu pomiarów wysokościowych w Skomacku Wielkim (Ostrowiu) oraz wykorzystanie ich do sporządzenia planu warstwicowego,
  • wytyczeniu wykopów archeologicznych na obydwu stanowiskach.

Łącznie na stanowisku w Skomacku Wielkim (Ostrowiu) przeprowadzono pomiary geodezyjne na obszarze 18,70 ha, a na stanowisku w Szurpiłach na obszarze 10,2 ha. Podczas pomiarów wykorzystywano instrumenty typu GPS RTK Trimble 5800 oraz Tachimetr Leica TC 407. Układ w którym wykonano pomiary współrzędnych X i Y to układ 92, a wysokości H w układzie odniesienia Kronsztad 86.