Badania

Latem 2014 na terenie zespołu osadniczego w Skomacku (Ostrowie) na zlecenie Państwowego Muzeum Archeologicznego badania wykopaliskowe przeprowadziło Stowarzyszenie Starożytników. Pracami kierowali Michał Hrynczyszyn (SS) i dr Marcin Engel (PMA) przy udziale konsultantów z Działu Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Były to pierwsze od wielu lat wykopaliska na tym terenie i miały na celu wstępne rozpoznanie dwóch głównych stanowisk zespołu oraz weryfikację informacji pozyskanych z badań nieinwazyjnych.

Na podstawie analizy wyników badań nieinwazyjnych założono wykopy badawcze. Pierwszy zlokalizowany był na zachodnim stoku wzgórza Grodzisko, natomiast drugi na osadzie położonej u południowych stóp tego wzniesienia. Łącznie w obrębie dwóch stanowisk przebadano ponad 300 m².

Badania wykopaliskowe prowadzone były poprzez eksplorację humusu metodą warstw mechanicznych oraz eksplorację nawarstwień kulturowych i obiektów metodą stratygraficzną. W trakcie badań stosowano wykrywacze metalu w połączeniu z trójwymiarową rejestracją znalezisk. Oprócz dokumentacji opisowej równolegle wykonywano dokumentację rysunkową i ortofotograficzną. Po zakończeniu badań teren został doprowadzony do stanu sprzed rozpoznania wykopaliskowego.

W trakcie badań zarejestrowano i zadokumentowano kilkadziesiąt obiektów archeologicznych i nawarstwień kulturowych, odkryto liczne fragmenty ceramiki oraz kilka całych naczyń glinianych oraz kilkadziesiąt zabytków wydzielonych. Pozyskane materiały reprezentują pięć horyzontów osadniczych, które można datować na epokę brązu, wczesną epokę żelaza, okres wędrówek ludów, wczesne średniowiecze oraz czasy nowożytne.