Badania

Jesienią 2014 na terenie zespołu osadniczego w Skomacku Wielkim (Ostrowiu) przeprowadzono badania geomorfologiczne pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ewy Smolskiej i dr. Piotra Szwarczewskiego z Zakładu Geomorfologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Badania te miały na celu ogólne rozpoznanie geomorfologiczne terenu oraz rozpoznanie utworów powierzchniowych na grodzisku i w jego otoczeniu. W ramach tych prac wykonano za pomocą próbnika żłobkowego kilka serii wierceń na terenie Góry Grodzisko, u jej zachodnich i południowych podnóży oraz w obrębie Góry Zamkowej. Sporządzono spis poszczególnych serii wierceń, wykonano ich dokumentację fotograficzną i na podstawie oceny makroskopowej przygotowano opis litologiczny profili pionowych.

Przeprowadzone badania geomorfologiczne pozwoliły na ogólne rozpoznanie form i utworów je budujących, występujących w sąsiedztwie Góry Grodzisko. Wykonane płytkie wiercenia potwierdzają zróżnicowanie utworów powierzchniowych kompleksu wzniesień Góry Grodzisko i Góry Zamkowej w Skomacku Wielkim (Ostrowiu). Są to piaski z dodatkiem żwirów, piaski równoziarniste, piaski i mułki oraz glina zwałowa. Zarówno utwory jak i położenie pomiędzy rozległymi wytopiskami środkowej części jeziora Orzysz i jeziora Wylewy jest typowe dla moreny martwych lodów. W obniżeniach wokół moreny martwego lodu występuje kreda jeziorna lub łąkowa przykryta torfem, tylko w górnej części z namułami mineralnymi. Stoki pagórka, na którym położone było grodzisko, jak i środkowa część stoku poniżej grodziska są silnie zerodowane – bezpośrednio pod glebą (poziomem ornym) zarejestrowano skałę macierzystą.

W dolnej części stoków Góry Grodzisko utwory polodowcowe są przykryte deluwiami. Utwory deluwialne zawierające domieszki próchnicy pochodzą z erozji gleby, uaktywnionej w wyniku spłukiwania na stokach po ich wylesieniu i zagospodarowaniu rolniczym lub innym. Noszą one wyraźny zapis działalności człowieka zarówno w nagromadzonych pokrywach stokowych jak i ich cechach litologicznych. Mogą stanowić podstawę do dalszych laboratoryjnych analiz sedymentologiczno – geochemicznych w celu rekonstrukcji zmian środowiska, uwarunkowanych działalnością człowieka i zmianami klimatu na stanowisku w Skomacku Wielkim (Ostrowiu).

Related Projects